روسیه و شرکایش به اقدامات آمریکا در سوریه پاسخ می‌دهند

روسیه و شرکایش به اقدامات آمریکا در سوریه پاسخ می‌دهند
رئیس کمیته دفاعی دومای روسیه در واکنش به تصمیم آمریکا برای ایجاد یک ارتش کُردی در سوریه تاکید کرد که روسیه و شرکایش به این اقدام پاسخ خواهند داد.

روسیه و شرکایش به اقدامات آمریکا در سوریه پاسخ می‌دهند

رئیس کمیته دفاعی دومای روسیه در واکنش به تصمیم آمریکا برای ایجاد یک ارتش کُردی در سوریه تاکید کرد که روسیه و شرکایش به این اقدام پاسخ خواهند داد.
روسیه و شرکایش به اقدامات آمریکا در سوریه پاسخ می‌دهند