رونق سفرهای نوروزی در بخش های زمینی، هوایی و ریلی

رونق سفرهای نوروزی در بخش های زمینی، هوایی و ریلی
ایرنا نوشت: روزهای اجرای طرح نوروزی امسال رکورد افزایش 3.2 درصدی تردد مسافر از پایانه های مرزی در کنار رشد 14 درصدی جابجایی هوایی و استفاده بیش از 20 میلیون مسافر از ناوگان حمل و نقل عمومی را ثبت کرد. تردد ریلی در این دوره تغییر چندانی نداشت.

رونق سفرهای نوروزی در بخش های زمینی، هوایی و ریلی

ایرنا نوشت: روزهای اجرای طرح نوروزی امسال رکورد افزایش 3.2 درصدی تردد مسافر از پایانه های مرزی در کنار رشد 14 درصدی جابجایی هوایی و استفاده بیش از 20 میلیون مسافر از ناوگان حمل و نقل عمومی را ثبت کرد. تردد ریلی در این دوره تغییر چندانی نداشت.
رونق سفرهای نوروزی در بخش های زمینی، هوایی و ریلی

خرید بک لینک