زلزله ۵.۱ ریشتری سرپل‌ذهاب را لرزاند

زلزله ۵.۱ ریشتری سرپل‌ذهاب را لرزاند
زلزله ۵.۱ ریشتری لحظاتی قبل سرپل‌ذهاب واقع در استان کرمانشاه را لرزاند.

زلزله ۵.۱ ریشتری سرپل‌ذهاب را لرزاند

زلزله ۵.۱ ریشتری لحظاتی قبل سرپل‌ذهاب واقع در استان کرمانشاه را لرزاند.
زلزله ۵.۱ ریشتری سرپل‌ذهاب را لرزاند