ساختمان 4 طبقه در یاسوج فرو ریخت/ 2 نفر زیر آوار مانده‌‌اند/ تجهیزات آتش‌نشانی جوابگو نیست

ساختمان 4 طبقه در یاسوج فرو ریخت/ 2 نفر زیر آوار مانده‌‌اند/ تجهیزات آتش‌نشانی جوابگو نیست
ساختمان 4 طبقه در یاسوج فرو ریخت.

ساختمان 4 طبقه در یاسوج فرو ریخت/ 2 نفر زیر آوار مانده‌‌اند/ تجهیزات آتش‌نشانی جوابگو نیست

ساختمان 4 طبقه در یاسوج فرو ریخت.
ساختمان 4 طبقه در یاسوج فرو ریخت/ 2 نفر زیر آوار مانده‌‌اند/ تجهیزات آتش‌نشانی جوابگو نیست