سخنگوی پوتین: رابطه با آمریکا متوقف شده است / آمریکا: تکذیب می‌کنیم

سخنگوی پوتین: رابطه با آمریکا متوقف شده است / آمریکا: تکذیب می‌کنیم
انتخاب نوشت: در حالیکه سخنگوی دولت روسیه تاکید دارد گفت وگو با آمریکا تقریبا در تمامی سطوح متوقف شده است، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این ادعا را تکذیب می کند.

سخنگوی پوتین: رابطه با آمریکا متوقف شده است / آمریکا: تکذیب می‌کنیم

انتخاب نوشت: در حالیکه سخنگوی دولت روسیه تاکید دارد گفت وگو با آمریکا تقریبا در تمامی سطوح متوقف شده است، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این ادعا را تکذیب می کند.
سخنگوی پوتین: رابطه با آمریکا متوقف شده است / آمریکا: تکذیب می‌کنیم