سرانجام پرسپولیسی‌ها در یک پرونده برنده شدند!

سرانجام پرسپولیسی‌ها در یک پرونده برنده شدند!
کمیته تعیین وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.

سرانجام پرسپولیسی‌ها در یک پرونده برنده شدند!

کمیته تعیین وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد.
سرانجام پرسپولیسی‌ها در یک پرونده برنده شدند!