سردار کمالی: مردم هیچ وقت با تخفیف یا اغماض در جریمه فوتبالیست‌ها موافق نبوده‌اند/در مورد دادگاه متخلفین مراجع قضایی تصمیم می‌گیرند

سردار کمالی: مردم هیچ وقت با تخفیف یا اغماض در جریمه فوتبالیست‌ها موافق نبوده‌اند/در مورد دادگاه متخلفین مراجع قضایی تصمیم می‌گیرند
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: مردم هیچ وقت در تخفیف یا اغماض در مجازات فوتبالیست‌ها نظر موافق نداشتند.

سردار کمالی: مردم هیچ وقت با تخفیف یا اغماض در جریمه فوتبالیست‌ها موافق نبوده‌اند/در مورد دادگاه متخلفین مراجع قضایی تصمیم می‌گیرند

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: مردم هیچ وقت در تخفیف یا اغماض در مجازات فوتبالیست‌ها نظر موافق نداشتند.
سردار کمالی: مردم هیچ وقت با تخفیف یا اغماض در جریمه فوتبالیست‌ها موافق نبوده‌اند/در مورد دادگاه متخلفین مراجع قضایی تصمیم می‌گیرند

فروش بک لینک