سرطان‌های دستگاه گوارش نیمی از کل سرطان‌ها را در کشور تشکیل می‌دهند

سرطان‌های دستگاه گوارش نیمی از کل سرطان‌ها را در کشور تشکیل می‌دهند
رئیس کمیته تصویربرداری دستگاه گوارش سی و دومین کنگره رادیولوژی ایران گفت: سرطان‌های دستگاه گوارش شامل سرطان‌های معده، روده بزرگ، مری، کبد و لوزالمعده، تقریبا نیمی از کل آمار مربوط به سرطان‌ها را در کشور تشکیل می‌دهند.

سرطان‌های دستگاه گوارش نیمی از کل سرطان‌ها را در کشور تشکیل می‌دهند

رئیس کمیته تصویربرداری دستگاه گوارش سی و دومین کنگره رادیولوژی ایران گفت: سرطان‌های دستگاه گوارش شامل سرطان‌های معده، روده بزرگ، مری، کبد و لوزالمعده، تقریبا نیمی از کل آمار مربوط به سرطان‌ها را در کشور تشکیل می‌دهند.
سرطان‌های دستگاه گوارش نیمی از کل سرطان‌ها را در کشور تشکیل می‌دهند

بک لینک قوی