سرقت آیفون خانه و درپوش فاضلاب برای خرید مواد مخدر!

سرقت آیفون خانه و درپوش فاضلاب برای خرید مواد مخدر!
کریستال در زابل ارزان است و معتادان به آن زیاد؛ در این شهر می‌توان رد معتادان را از سرقت‌های کوچکی زد که با فروش آن‌ها کریستال ۵ هزار تومانی را دود می‌کنند.

سرقت آیفون خانه و درپوش فاضلاب برای خرید مواد مخدر!

کریستال در زابل ارزان است و معتادان به آن زیاد؛ در این شهر می‌توان رد معتادان را از سرقت‌های کوچکی زد که با فروش آن‌ها کریستال ۵ هزار تومانی را دود می‌کنند.
سرقت آیفون خانه و درپوش فاضلاب برای خرید مواد مخدر!

بک لینک رنک 6