سلحشور با فیلم‌های خود توانست تا عمق کشورهای اسلامی و غیراسلامی نفوذ کند

سلحشور با فیلم‌های خود توانست تا عمق کشورهای اسلامی و غیراسلامی نفوذ کند
فرمانده سپاه ولی امر به فارس گفت: فیلم‌های غیردینی در کشور یک اثر غیر مقطعی همانند کف روی آب دارد و اما سلحشور با فیلم‌های خود توانسته بود تا عمق کشورهای اسلامی و غیراسلامی نفوذ کند.

سلحشور با فیلم‌های خود توانست تا عمق کشورهای اسلامی و غیراسلامی نفوذ کند

فرمانده سپاه ولی امر به فارس گفت: فیلم‌های غیردینی در کشور یک اثر غیر مقطعی همانند کف روی آب دارد و اما سلحشور با فیلم‌های خود توانسته بود تا عمق کشورهای اسلامی و غیراسلامی نفوذ کند.
سلحشور با فیلم‌های خود توانست تا عمق کشورهای اسلامی و غیراسلامی نفوذ کند

خرید بک لینک