سنای آمریکا هم تمدید قانون جاسوسی از مظنونان «تروریسم» را تصویب کرد

سنای آمریکا هم تمدید قانون جاسوسی از مظنونان «تروریسم» را تصویب کرد
مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه به تمدید ۶ ساله قانون جاسوسی از مظنونان ادعایی تروریسم رأی مثبت داد.

سنای آمریکا هم تمدید قانون جاسوسی از مظنونان «تروریسم» را تصویب کرد

مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه به تمدید ۶ ساله قانون جاسوسی از مظنونان ادعایی تروریسم رأی مثبت داد.
سنای آمریکا هم تمدید قانون جاسوسی از مظنونان «تروریسم» را تصویب کرد