سیاست‌های یک بام و دو هوای سازمان سینمایی/ چرا «یتیم‌خانه ایران» در گروه هنر و تجربه جای نگرفت

سیاست‌های یک بام و دو هوای سازمان سینمایی/ چرا «یتیم‌خانه ایران» در گروه هنر و تجربه جای نگرفت
با توجه به اکران دو فیلم پرفروش در گروه هنر و تجربه، چرا فیلم‌هایی همچون «یتیم‌خانه ایران» و «سیانور» در اکران گروه هنر و تجربه جای نگرفتند؟!

سیاست‌های یک بام و دو هوای سازمان سینمایی/ چرا «یتیم‌خانه ایران» در گروه هنر و تجربه جای نگرفت

با توجه به اکران دو فیلم پرفروش در گروه هنر و تجربه، چرا فیلم‌هایی همچون «یتیم‌خانه ایران» و «سیانور» در اکران گروه هنر و تجربه جای نگرفتند؟!
سیاست‌های یک بام و دو هوای سازمان سینمایی/ چرا «یتیم‌خانه ایران» در گروه هنر و تجربه جای نگرفت