سیزدهمین همایش تئاتر مردمی بچه‌های مسجد برگزار خواهد شد/ شعار این دوره «تأکید بر گروه محوری تئاتری‌ها»

سیزدهمین همایش تئاتر مردمی بچه‌های مسجد برگزار خواهد شد/ شعار این دوره «تأکید بر گروه محوری تئاتری‌ها»
مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری از تغییر عنوان «جشنواره» به «همایش» برای تئاتر بچه‌های مسجد گفت: فراخوان همایش هفته آتی برای آغاز فعالیت‌های گروه‌های تئاتری منتشر می‌شود و همایش سراسری نیز در هفته هنر انقلاب خواهد بود.

سیزدهمین همایش تئاتر مردمی بچه‌های مسجد برگزار خواهد شد/ شعار این دوره «تأکید بر گروه محوری تئاتری‌ها»

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری از تغییر عنوان «جشنواره» به «همایش» برای تئاتر بچه‌های مسجد گفت: فراخوان همایش هفته آتی برای آغاز فعالیت‌های گروه‌های تئاتری منتشر می‌شود و همایش سراسری نیز در هفته هنر انقلاب خواهد بود.
سیزدهمین همایش تئاتر مردمی بچه‌های مسجد برگزار خواهد شد/ شعار این دوره «تأکید بر گروه محوری تئاتری‌ها»