«شاه‌حسینی» رابط کمیسیون اصل ۹۰ با قوه قضائیه برای پیگیری پرونده فساد در فوتبال/ برکناری در کار نیست

«شاه‌حسینی» رابط کمیسیون اصل ۹۰ با قوه قضائیه برای پیگیری پرونده فساد در فوتبال/ برکناری در کار نیست
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برکناری خود و جانشینی شاه‌حسنی برای مسئولیت پرنده فساد در فوتبال را رد کرد و گفت: آقای شاه‌حسینی امروز رابط کمیسیون با قوه قضائیه برای پیگیری پرونده شده است.

«شاه‌حسینی» رابط کمیسیون اصل ۹۰ با قوه قضائیه برای پیگیری پرونده فساد در فوتبال/ برکناری در کار نیست

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برکناری خود و جانشینی شاه‌حسنی برای مسئولیت پرنده فساد در فوتبال را رد کرد و گفت: آقای شاه‌حسینی امروز رابط کمیسیون با قوه قضائیه برای پیگیری پرونده شده است.
«شاه‌حسینی» رابط کمیسیون اصل ۹۰ با قوه قضائیه برای پیگیری پرونده فساد در فوتبال/ برکناری در کار نیست

فروش بک لینک