شاگردان یحیی، دروازه بنیادکار را فرو ریختند/ ذوب آهن در قامت یک مدعی قد کشید

شاگردان یحیی، دروازه بنیادکار را فرو ریختند/ ذوب آهن در قامت یک مدعی قد کشید
ذوبی های با انگیزه موفق شدند با نتیجه بسیار خوب و مقتدرانه 5 بر دو در شرایطی که یکی از گل های تیم بنیادکار نیز با اشتباه داوری به ثمر رسید این تیم ازبکستانی را با شکستی سنگین بدرقه کنند تا نشان دهند در صورتی که از شرایط روحی و روانی مناسبی برخوردار باشند می توانند پشت هر حریفی را به خاک بمالند.

شاگردان یحیی، دروازه بنیادکار را فرو ریختند/ ذوب آهن در قامت یک مدعی قد کشید

ذوبی های با انگیزه موفق شدند با نتیجه بسیار خوب و مقتدرانه 5 بر دو در شرایطی که یکی از گل های تیم بنیادکار نیز با اشتباه داوری به ثمر رسید این تیم ازبکستانی را با شکستی سنگین بدرقه کنند تا نشان دهند در صورتی که از شرایط روحی و روانی مناسبی برخوردار باشند می توانند پشت هر حریفی را به خاک بمالند.
شاگردان یحیی، دروازه بنیادکار را فرو ریختند/ ذوب آهن در قامت یک مدعی قد کشید

فروش بک لینک