شب برفی پایتخت

شب برفی پایتخت
برف، این نعمت بی‌بدیل الهی از شامگاه هفتم بهمن در سرتاسر پایتخت باریدن گرفته و شادی و سرزندگی را برای تهرانی‌ها به ارمغان آورده است.

شب برفی پایتخت

برف، این نعمت بی‌بدیل الهی از شامگاه هفتم بهمن در سرتاسر پایتخت باریدن گرفته و شادی و سرزندگی را برای تهرانی‌ها به ارمغان آورده است.
شب برفی پایتخت