شریعت، تصوف و الحاد در قرن هشتم و نهم هجری

شریعت، تصوف و الحاد در قرن هشتم و نهم هجری
رساله «اعتقادات مذاهب» یا هفتاد و سه ملت، از قرن نهم هجری، گزارشی است از هفتاد و سه فرقه که بسیاری از عناوین آن ساختگی و دست کم غیر معروف است. ذیل هر کدام از اینها، باورهای عجیبی به این فرقه ها نسبت داده شده است. به نظر می رسد، مولف به زعم خود، خواسته است گزارشی از الحاد پنهان شده در این دوره ارائه دهد. اگر این مطالب درست باشد، باید گفت نوعی انسانگرایی با پرهیز از تعهدات و تقیدات مذهب رسمی به صورت نیرومند در این دوره وجود داشته است. موارد خواندنی و هر کدام به نوعی نشانگر گریز از شریعت رسمی به شمار می آید.

شریعت، تصوف و الحاد در قرن هشتم و نهم هجری

رساله «اعتقادات مذاهب» یا هفتاد و سه ملت، از قرن نهم هجری، گزارشی است از هفتاد و سه فرقه که بسیاری از عناوین آن ساختگی و دست کم غیر معروف است. ذیل هر کدام از اینها، باورهای عجیبی به این فرقه ها نسبت داده شده است. به نظر می رسد، مولف به زعم خود، خواسته است گزارشی از الحاد پنهان شده در این دوره ارائه دهد. اگر این مطالب درست باشد، باید گفت نوعی انسانگرایی با پرهیز از تعهدات و تقیدات مذهب رسمی به صورت نیرومند در این دوره وجود داشته است. موارد خواندنی و هر کدام به نوعی نشانگر گریز از شریعت رسمی به شمار می آید.
شریعت، تصوف و الحاد در قرن هشتم و نهم هجری