شهاب‌‌باران بر فراز کوه چهار دختر/عکسی که ناسا منتشر کرد

شهاب‌‌باران بر فراز کوه چهار دختر/عکسی که ناسا منتشر کرد
طی یکی دو شب گذشته زمین از گرد و غبار به جای مانده از یک سیارک گذر کرد و در نتیجه بارش شهابی جوزایی در اوج خود بود.

شهاب‌‌باران بر فراز کوه چهار دختر/عکسی که ناسا منتشر کرد

طی یکی دو شب گذشته زمین از گرد و غبار به جای مانده از یک سیارک گذر کرد و در نتیجه بارش شهابی جوزایی در اوج خود بود.
شهاب‌‌باران بر فراز کوه چهار دختر/عکسی که ناسا منتشر کرد