شورای عالی امنیت و نهادهای مسئول ۴ گزینه را درصورت نقض برجام روی میز دارند/ تشریح واکنش ایران به نقض برجام

شورای عالی امنیت و نهادهای مسئول ۴ گزینه را درصورت نقض برجام روی میز دارند/ تشریح واکنش ایران به نقض برجام
مجتبی ذالنوری گفت: شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و سایر دستگاه‌های ذیربط کشور، دست‌کم چهار گزینه را در برابر نقض برجام از سوی طرف مقابل پیش‌بینی کرده‌اند.

شورای عالی امنیت و نهادهای مسئول ۴ گزینه را درصورت نقض برجام روی میز دارند/ تشریح واکنش ایران به نقض برجام

مجتبی ذالنوری گفت: شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و سایر دستگاه‌های ذیربط کشور، دست‌کم چهار گزینه را در برابر نقض برجام از سوی طرف مقابل پیش‌بینی کرده‌اند.
شورای عالی امنیت و نهادهای مسئول ۴ گزینه را درصورت نقض برجام روی میز دارند/ تشریح واکنش ایران به نقض برجام