شورجه: «یک کیلو و بیست و یک گرم» مستحق حضور در جشنواره بود

شورجه: «یک کیلو و بیست و یک گرم» مستحق حضور در جشنواره بود
جمال شورجه درباره فیلم «یک کیلو و بیست و یک گرم» گفت: این فیلم بسیار شریف، سلامت و قصه گوست.

شورجه: «یک کیلو و بیست و یک گرم» مستحق حضور در جشنواره بود

جمال شورجه درباره فیلم «یک کیلو و بیست و یک گرم» گفت: این فیلم بسیار شریف، سلامت و قصه گوست.
شورجه: «یک کیلو و بیست و یک گرم» مستحق حضور در جشنواره بود