صادرات به عراق در پیچ و خم مشکلات مرزها

صادرات به عراق در پیچ و خم مشکلات مرزها
رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: گام های مثبتی در زمینه خطوط حمل و نقلی جدید در عراق برداشته شده، اما در بحث صادرات در مرزها مشکل داریم.

صادرات به عراق در پیچ و خم مشکلات مرزها

رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: گام های مثبتی در زمینه خطوط حمل و نقلی جدید در عراق برداشته شده، اما در بحث صادرات در مرزها مشکل داریم.
صادرات به عراق در پیچ و خم مشکلات مرزها