صدها کارگر اروپایی جنرال‌الکتریک در پاریس تظاهرات کردند

صدها کارگر اروپایی جنرال‌الکتریک در پاریس تظاهرات کردند
صدها نفر از کارکنان شرکت جنرال‌الکتریک از سراسر اروپا در اعتراض به تصمیم این شرکت برای حذف فرصت‌های شغلی، در پاریس تظاهرات برگزار کردند.

صدها کارگر اروپایی جنرال‌الکتریک در پاریس تظاهرات کردند

صدها نفر از کارکنان شرکت جنرال‌الکتریک از سراسر اروپا در اعتراض به تصمیم این شرکت برای حذف فرصت‌های شغلی، در پاریس تظاهرات برگزار کردند.
صدها کارگر اروپایی جنرال‌الکتریک در پاریس تظاهرات کردند