ضرورت سواد رسانه‌ای و معلمانی که از دانش‌آموزان جا مانده‌اند

ضرورت سواد رسانه‌ای و معلمانی که از دانش‌آموزان جا مانده‌اند
سرعت گسترش فضای مجازی و اقبال روبه رشد نوجوانان به آن ایجاب می‌کند که معلمان با داشتن سواد رسانه‌ای مطلوب، نقش هدایتگری دانش‌آموزان را در این فضای بی پایان داشته باشند، اما انگار برخی دانش‌آموزان از مربیان خود در این خصوص جلوترند!

ضرورت سواد رسانه‌ای و معلمانی که از دانش‌آموزان جا مانده‌اند

سرعت گسترش فضای مجازی و اقبال روبه رشد نوجوانان به آن ایجاب می‌کند که معلمان با داشتن سواد رسانه‌ای مطلوب، نقش هدایتگری دانش‌آموزان را در این فضای بی پایان داشته باشند، اما انگار برخی دانش‌آموزان از مربیان خود در این خصوص جلوترند!
ضرورت سواد رسانه‌ای و معلمانی که از دانش‌آموزان جا مانده‌اند