ظریف: ادامه پایبندی ایران به برجام، به پایبندی آمریکا بستگی دارد

ظریف: ادامه پایبندی ایران به برجام، به پایبندی آمریکا بستگی دارد
وزیر امور خارجه با اشاره به تائید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای از سوی آژانس، گفت ادامه پایبندی ایران به این بستگی دارد که آمریکا به طور کامل به برجام پایبند باشد.

ظریف: ادامه پایبندی ایران به برجام، به پایبندی آمریکا بستگی دارد

وزیر امور خارجه با اشاره به تائید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای از سوی آژانس، گفت ادامه پایبندی ایران به این بستگی دارد که آمریکا به طور کامل به برجام پایبند باشد.
ظریف: ادامه پایبندی ایران به برجام، به پایبندی آمریکا بستگی دارد