ظریف: در عصر پساداعش، گفت‌وگو جایگزین هیاهوهای تبلیغاتی شود

ظریف: در عصر پساداعش، گفت‌وگو جایگزین هیاهوهای تبلیغاتی شود
وزیر خارجه ایران در مقاله‌ای در روزنامه «ینی‌شفق» خواستار آن شد که در دوران پس از داعش، گفت‌وگو جایگزین هیاهوی تبلیغاتی شود.

ظریف: در عصر پساداعش، گفت‌وگو جایگزین هیاهوهای تبلیغاتی شود

وزیر خارجه ایران در مقاله‌ای در روزنامه «ینی‌شفق» خواستار آن شد که در دوران پس از داعش، گفت‌وگو جایگزین هیاهوی تبلیغاتی شود.
ظریف: در عصر پساداعش، گفت‌وگو جایگزین هیاهوهای تبلیغاتی شود