عادل فردوسی پور:علی کریمی به خودم توهین می‌کرد گذشت می‌کردم

عادل فردوسی پور:علی کریمی به خودم توهین می‌کرد گذشت می‌کردم
مجری برنامه 90 نسبت به رفتار علی کریمی در نشست خبری‌اش واکنش نشان داد و گفت:«او با رفتارش به بینندگان برنامه 90 توهین کرد.»

عادل فردوسی پور:علی کریمی به خودم توهین می‌کرد گذشت می‌کردم

مجری برنامه 90 نسبت به رفتار علی کریمی در نشست خبری‌اش واکنش نشان داد و گفت:«او با رفتارش به بینندگان برنامه 90 توهین کرد.»
عادل فردوسی پور:علی کریمی به خودم توهین می‌کرد گذشت می‌کردم