عربستان خطاب به ایران : تا تولید نفت را ثابت نکنید، ما تولید می کنیم

عربستان خطاب به ایران : تا تولید نفت را ثابت نکنید، ما تولید می کنیم
عربستان سعودی تنها در صورتی به طرح فریز نفتی می پیوندد که ایران نیز به آن متعهد باشد و میزان تولید خود را متوقف کند.

عربستان خطاب به ایران : تا تولید نفت را ثابت نکنید، ما تولید می کنیم

عربستان سعودی تنها در صورتی به طرح فریز نفتی می پیوندد که ایران نیز به آن متعهد باشد و میزان تولید خود را متوقف کند.
عربستان خطاب به ایران : تا تولید نفت را ثابت نکنید، ما تولید می کنیم

بک لینک