عضو کمیسیون حقوقی مجلس: سامانه جامع اطلاع از حقوق مدیران راه اندازی خواهد شد

عضو کمیسیون حقوقی مجلس: سامانه جامع اطلاع از حقوق مدیران راه اندازی خواهد شد
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: با راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد دستگاه های نظارتی، مردم می توانند از مبلغ دریافتی مدیران مطلع شوند.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس: سامانه جامع اطلاع از حقوق مدیران راه اندازی خواهد شد

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: با راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد دستگاه های نظارتی، مردم می توانند از مبلغ دریافتی مدیران مطلع شوند.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس: سامانه جامع اطلاع از حقوق مدیران راه اندازی خواهد شد