علی دایی اپلیکیشن تاکسی آنلاین دینگ را معرفی کرد

علی دایی اپلیکیشن تاکسی آنلاین دینگ را معرفی کرد
شب گذشته اپلیکشن دینگ با ویژگی های جدید و متمایز از سایر اپلیکیشن های رقیب با حضور ورزشکاران و اصحاب رسانه رو نمایی شد.

علی دایی اپلیکیشن تاکسی آنلاین دینگ را معرفی کرد

شب گذشته اپلیکشن دینگ با ویژگی های جدید و متمایز از سایر اپلیکیشن های رقیب با حضور ورزشکاران و اصحاب رسانه رو نمایی شد.
علی دایی اپلیکیشن تاکسی آنلاین دینگ را معرفی کرد