فرصت ثبت آرای مردمی تا پایان هر روز/ مخاطبان همه سالن‌ها امکان مشارکت دارند

فرصت ثبت آرای مردمی تا پایان هر روز/ مخاطبان همه سالن‌ها امکان مشارکت دارند
مدیر سامانه پیش فروش بلیت جشنواره فیلم فجر گفت: مخاطبان تا پایان هر روز امکان ثبت کد درج شده روی بلیت را در سامانه الکترونیکی دارند.

فرصت ثبت آرای مردمی تا پایان هر روز/ مخاطبان همه سالن‌ها امکان مشارکت دارند

مدیر سامانه پیش فروش بلیت جشنواره فیلم فجر گفت: مخاطبان تا پایان هر روز امکان ثبت کد درج شده روی بلیت را در سامانه الکترونیکی دارند.
فرصت ثبت آرای مردمی تا پایان هر روز/ مخاطبان همه سالن‌ها امکان مشارکت دارند