فرمانده سپاه، محسن رضایی و قالیباف در پالمیرا

فرمانده سپاه، محسن رضایی و قالیباف در پالمیرا
محسن رضایی، محمد باقر قالیباف و سردار عزیز جعفری در آبان ماه سال 1372 از مجموعه تاریخی پالمیرا در سوریه بازدید کردند.

فرمانده سپاه، محسن رضایی و قالیباف در پالمیرا

محسن رضایی، محمد باقر قالیباف و سردار عزیز جعفری در آبان ماه سال 1372 از مجموعه تاریخی پالمیرا در سوریه بازدید کردند.
فرمانده سپاه، محسن رضایی و قالیباف در پالمیرا

فروش بک لینک