فعالیت 400موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز در مازندران / اقامت اتباع افغانی در مازندران ممنوع است

فعالیت 400موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز در مازندران / اقامت اتباع افغانی در مازندران ممنوع است
ایرنا نوشت: معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را مهمترین مشکل این استان اعلام کرد.

فعالیت 400موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز در مازندران / اقامت اتباع افغانی در مازندران ممنوع است

ایرنا نوشت: معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را مهمترین مشکل این استان اعلام کرد.
فعالیت 400موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز در مازندران / اقامت اتباع افغانی در مازندران ممنوع است

فروش بک لینک