فیلم/ از حذف نرده‌های بین مردم و مسئولان تا پیگیری ویژه دو شهروند برای حذف آبونمان قبض گاز

فیلم/ از حذف نرده‌های بین مردم و مسئولان تا پیگیری ویژه دو شهروند برای حذف آبونمان قبض گاز
تو این روزها که برف حال مردم را خوب کرد، خواندن یک سری خبرها حالمان را بهتر کرد.

فیلم/ از حذف نرده‌های بین مردم و مسئولان تا پیگیری ویژه دو شهروند برای حذف آبونمان قبض گاز

تو این روزها که برف حال مردم را خوب کرد، خواندن یک سری خبرها حالمان را بهتر کرد.
فیلم/ از حذف نرده‌های بین مردم و مسئولان تا پیگیری ویژه دو شهروند برای حذف آبونمان قبض گاز