فیلم/ حال خوب با «خبر خوب»/ خبرهایی که امید به زندگی را افزایش می‌دهد

فیلم/ حال خوب با «خبر خوب»/ خبرهایی که امید به زندگی را افزایش می‌دهد
هیچ‌کس نمی‌گوید خبر بد یا ناراحت‌کننده وجود ندارد یا نباید گفته شود اما در میان انبوه خبرهای خوب و بد می‌توان اخباری را یافت که حال آدم را خوب کند و امید را در جامعه افزایش دهد.

فیلم/ حال خوب با «خبر خوب»/ خبرهایی که امید به زندگی را افزایش می‌دهد

هیچ‌کس نمی‌گوید خبر بد یا ناراحت‌کننده وجود ندارد یا نباید گفته شود اما در میان انبوه خبرهای خوب و بد می‌توان اخباری را یافت که حال آدم را خوب کند و امید را در جامعه افزایش دهد.
فیلم/ حال خوب با «خبر خوب»/ خبرهایی که امید به زندگی را افزایش می‌دهد