فیلم/ حماسه ماندگار مردم در عید انقلاب/ 22 بهمن 96 تماشایی‌تر از همیشه

فیلم/ حماسه ماندگار مردم در عید انقلاب/ 22 بهمن 96 تماشایی‌تر از همیشه
مردم تهران و شهرهای مختلف کشور با حضور تماشایی و ماندگار در راهپیمایی 22 بهمن حضور یافتند.

فیلم/ حماسه ماندگار مردم در عید انقلاب/ 22 بهمن 96 تماشایی‌تر از همیشه

مردم تهران و شهرهای مختلف کشور با حضور تماشایی و ماندگار در راهپیمایی 22 بهمن حضور یافتند.
فیلم/ حماسه ماندگار مردم در عید انقلاب/ 22 بهمن 96 تماشایی‌تر از همیشه