فیلم | دستگاهی که سطح اکسیژن عضله را اندازه می‌گیرد

فیلم | دستگاهی که سطح اکسیژن عضله را اندازه می‌گیرد
یک شرکت آمریکایی دستگاهی موسوم به «Hex» طراحی کرده که می‌تواند چگونگی استفاده عضلات یک ورزشکار از اکسیژن را در واحد زمان اندازه‌گیری کند.

فیلم | دستگاهی که سطح اکسیژن عضله را اندازه می‌گیرد

یک شرکت آمریکایی دستگاهی موسوم به «Hex» طراحی کرده که می‌تواند چگونگی استفاده عضلات یک ورزشکار از اکسیژن را در واحد زمان اندازه‌گیری کند.
فیلم | دستگاهی که سطح اکسیژن عضله را اندازه می‌گیرد