فیلم | کشف یک سالن مهمانی و اجساد مهمانانش پس از ۱۷۰۰ سال

فیلم | کشف یک سالن مهمانی و اجساد مهمانانش پس از ۱۷۰۰ سال
باستان شناسان پرو موفق به کشف بقایای یک سالن مهمانی همراه با اجسادی مربوط به ۱۷۰۰ سال پیش شده اند. به گفته کارشناسان این اجساد و سالن مربوط به تمدن موچه هست. سرپرست این تیم «والتر آلوا» می گوید: این کشف اهمیت فوق العاده ای دارد چرا که باعث کشف رازهایی از تمدن آندی می شود.

فیلم | کشف یک سالن مهمانی و اجساد مهمانانش پس از ۱۷۰۰ سال

باستان شناسان پرو موفق به کشف بقایای یک سالن مهمانی همراه با اجسادی مربوط به ۱۷۰۰ سال پیش شده اند. به گفته کارشناسان این اجساد و سالن مربوط به تمدن موچه هست. سرپرست این تیم «والتر آلوا» می گوید: این کشف اهمیت فوق العاده ای دارد چرا که باعث کشف رازهایی از تمدن آندی می شود.
فیلم | کشف یک سالن مهمانی و اجساد مهمانانش پس از ۱۷۰۰ سال