فیلم | کیانوش رستمی: سهراب مرادی و علی هاشمی هر دو شانس مدال دارند

فیلم | کیانوش رستمی: سهراب مرادی و علی هاشمی هر دو شانس مدال دارند
کیانوش رستمی گفت: سهراب مرادی و علی هاشمی هر دو می‌توانند برای کاروان ایران مدال بگیرند.

فیلم | کیانوش رستمی: سهراب مرادی و علی هاشمی هر دو شانس مدال دارند

کیانوش رستمی گفت: سهراب مرادی و علی هاشمی هر دو می‌توانند برای کاروان ایران مدال بگیرند.
فیلم | کیانوش رستمی: سهراب مرادی و علی هاشمی هر دو شانس مدال دارند

استخدام آموزش و پرورش