قاضی پور: وزارت بهداشت، صنعت و معدن وجهاد کشاورزی مقصران اصلی افزایش پدیده طلاق هستند

قاضی پور: وزارت بهداشت، صنعت و معدن وجهاد کشاورزی مقصران اصلی افزایش پدیده طلاق هستند
نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: زارت بهداشت، صنعت و معدن وجهاد کشاورزی مقصران اصلی افزایش پدیده طلاق هستند.

قاضی پور: وزارت بهداشت، صنعت و معدن وجهاد کشاورزی مقصران اصلی افزایش پدیده طلاق هستند

نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: زارت بهداشت، صنعت و معدن وجهاد کشاورزی مقصران اصلی افزایش پدیده طلاق هستند.
قاضی پور: وزارت بهداشت، صنعت و معدن وجهاد کشاورزی مقصران اصلی افزایش پدیده طلاق هستند