قتل‌عام بخش خصوصی در جشنواره فیلم فجر

قتل‌عام بخش خصوصی در جشنواره فیلم فجر
حضرتی تهیه‌کننده فیلم «ارک‌لی» گفت: این دوره از جشنواره قتل‌عام بخش خصوصی است، جشنواره با انتخاب‌ها و برخورد با فیلم‌های ارائه شده به دبیرخانه نشان داد بخش خصوصی و تلاش‌های آن هیچ اهمیتی ندارد.

قتل‌عام بخش خصوصی در جشنواره فیلم فجر

حضرتی تهیه‌کننده فیلم «ارک‌لی» گفت: این دوره از جشنواره قتل‌عام بخش خصوصی است، جشنواره با انتخاب‌ها و برخورد با فیلم‌های ارائه شده به دبیرخانه نشان داد بخش خصوصی و تلاش‌های آن هیچ اهمیتی ندارد.
قتل‌عام بخش خصوصی در جشنواره فیلم فجر