قیمت اقلام خوراکی مردم بیش‌ از نرخ تورم افزایش یافت/ نمودار

قیمت اقلام خوراکی مردم بیش‌ از نرخ تورم افزایش یافت/ نمودار
آمارها نشان می‌دهد، برخلاف ثبات نرخ تورم در یک ماه، بخشی از سبد اقلام خوراکی جامعه روند رو به رشدی به خود گرفته است.

قیمت اقلام خوراکی مردم بیش‌ از نرخ تورم افزایش یافت/ نمودار

آمارها نشان می‌دهد، برخلاف ثبات نرخ تورم در یک ماه، بخشی از سبد اقلام خوراکی جامعه روند رو به رشدی به خود گرفته است.
قیمت اقلام خوراکی مردم بیش‌ از نرخ تورم افزایش یافت/ نمودار