قیمت طلا با احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا 2.5 دلار کاهش یافت

قیمت طلا با احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا 2.5 دلار کاهش یافت
امروز در بازارهای جهانی با انتشار آمارهایی از اقتصاد آمریکا ارزش دلار افزایش یافت و همین عاملی برای کاهش قیمت طلا شد.

قیمت طلا با احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا 2.5 دلار کاهش یافت

امروز در بازارهای جهانی با انتشار آمارهایی از اقتصاد آمریکا ارزش دلار افزایش یافت و همین عاملی برای کاهش قیمت طلا شد.
قیمت طلا با احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا 2.5 دلار کاهش یافت