قیمت فرآورده‌های نفتی در سال جدید 5 درصد افزایش می‌یابد

قیمت فرآورده‌های نفتی در سال جدید 5 درصد افزایش می‌یابد
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف شد منابع مورد نیاز برای توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت‌خام را از محل افزایش 5 درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین کند.

قیمت فرآورده‌های نفتی در سال جدید 5 درصد افزایش می‌یابد

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف شد منابع مورد نیاز برای توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت‌خام را از محل افزایش 5 درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین کند.
قیمت فرآورده‌های نفتی در سال جدید 5 درصد افزایش می‌یابد

فروش بک لینک