لغو تابعیت شهروند بحرینی به دلیل انتقاد از عربستان

لغو تابعیت شهروند بحرینی به دلیل انتقاد از عربستان
دادگاه استیناف بحرین، یک شهروند این کشور را به اتهام توهین به عربستان و پادشاه این کشور به حبس، پرداخت غرامت و سلب تابعیت محکوم کرد.

لغو تابعیت شهروند بحرینی به دلیل انتقاد از عربستان

دادگاه استیناف بحرین، یک شهروند این کشور را به اتهام توهین به عربستان و پادشاه این کشور به حبس، پرداخت غرامت و سلب تابعیت محکوم کرد.
لغو تابعیت شهروند بحرینی به دلیل انتقاد از عربستان

فروش بک لینک

اسکای نیوز