مؤسسه فیچ رتبه اعتباری عربستان را کاهش داد

مؤسسه فیچ رتبه اعتباری عربستان را کاهش داد
مؤسسه فیچ‌‌ریتینگ رتبه اعتباری عربستان را به دلیل تأثیرات ناشی از کاهش قیمت نفت در بازار جهانی کاهش داد،‌ این کاهش تأثیر منفی روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهد گذاشت.

مؤسسه فیچ رتبه اعتباری عربستان را کاهش داد

مؤسسه فیچ‌‌ریتینگ رتبه اعتباری عربستان را به دلیل تأثیرات ناشی از کاهش قیمت نفت در بازار جهانی کاهش داد،‌ این کاهش تأثیر منفی روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهد گذاشت.
مؤسسه فیچ رتبه اعتباری عربستان را کاهش داد

خرید بک لینک

فانتزی