مانع‌تراشی بیمه‌های تکمیلی برای پرداخت حق بیمه پروتز عینک

مانع‌تراشی بیمه‌های تکمیلی برای پرداخت حق بیمه پروتز عینک
رئیس انجمن اپتومتریست‌های ایران گفت: ارجاع بیماران برای دریافت حق بیمه به چشم پزشک به مانعی برای ارائه خدمت به مردم تبدیل شده است.

مانع‌تراشی بیمه‌های تکمیلی برای پرداخت حق بیمه پروتز عینک

رئیس انجمن اپتومتریست‌های ایران گفت: ارجاع بیماران برای دریافت حق بیمه به چشم پزشک به مانعی برای ارائه خدمت به مردم تبدیل شده است.
مانع‌تراشی بیمه‌های تکمیلی برای پرداخت حق بیمه پروتز عینک