ماهواره جاسوسی آمریکا به جای فضا به داخل اقیانوس سقوط کرد

ماهواره جاسوسی آمریکا به جای فضا به داخل اقیانوس سقوط کرد
یک شبکه خبری آمریکایی به نقل از مقام‌های مطلع از شکست پروژه ارسال ماهواره جاسوسی جدید آمریکا به فضا خبر داد.

ماهواره جاسوسی آمریکا به جای فضا به داخل اقیانوس سقوط کرد

یک شبکه خبری آمریکایی به نقل از مقام‌های مطلع از شکست پروژه ارسال ماهواره جاسوسی جدید آمریکا به فضا خبر داد.
ماهواره جاسوسی آمریکا به جای فضا به داخل اقیانوس سقوط کرد