محرومیت 2 جلسه‌ای گل‌گهر برای جادوگری

محرومیت 2 جلسه‌ای گل‌گهر برای جادوگری
تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان در دو بازی پیش رو دور از خانه و در بندرعباس به میدان می‌رود.

محرومیت 2 جلسه‌ای گل‌گهر برای جادوگری

تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان در دو بازی پیش رو دور از خانه و در بندرعباس به میدان می‌رود.
محرومیت 2 جلسه‌ای گل‌گهر برای جادوگری