مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش نرخ بنزین و دیگر حامل‌های انرژی

مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش نرخ بنزین و دیگر حامل‌های انرژی
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس از مخالفت این کمیسیون با افزایش نرخ بنزین و دیگر حامل‌های انرژی خبر داد

مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش نرخ بنزین و دیگر حامل‌های انرژی

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس از مخالفت این کمیسیون با افزایش نرخ بنزین و دیگر حامل‌های انرژی خبر داد
مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش نرخ بنزین و دیگر حامل‌های انرژی