مدیرعامل سازمان پارک‌ ها و فضای سبز اردبیل تغییر یافت

مدیرعامل سازمان پارک‌ ها و فضای سبز اردبیل تغییر یافت
شهردار اردبیل در حکمی بهروز محبی را به عنوان مدیرعامل سازمان پارک‌ ها و فضای سبز شهرداری اردبیل منصوب کرد.

مدیرعامل سازمان پارک‌ ها و فضای سبز اردبیل تغییر یافت

شهردار اردبیل در حکمی بهروز محبی را به عنوان مدیرعامل سازمان پارک‌ ها و فضای سبز شهرداری اردبیل منصوب کرد.
مدیرعامل سازمان پارک‌ ها و فضای سبز اردبیل تغییر یافت

بک لینک